ภารกิจหน้าที่/นโยบายห้องสมุด

ภารกิจหน้าที่
   1. จัดทำแผนปฏิบัติงานห้องสมุด
   2. จัดสรรหนังสือ สื่อระบบสารสนเทศไว้ให้บริการ
   3. ให้บริการอ่าน บริการยืมคืน บริการสืบค้นระบบสารสนเทศ

นโยบายห้องสมุด
   1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการอย่างถึง
   2. มีการพัฒนาการให้บริการอย่างมีระบบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ
   3. มีการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสำหรับการบริการ

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

Search

จำนวนผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบดาราคนไหน

ผู้ติดตาม