พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ
     1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง
     2. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ  ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
     3. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542
เป้าหมาย
     1. ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. สามารถพัฒนาระบบบริการ จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
     3. สามารถพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

Search

จำนวนผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบดาราคนไหน

ผู้ติดตาม